Hospic Štěpánkova 89

V souladu s našim posláním chceme nabídnout pomoc další skupině nevyléčitelně nemocných. Za tímto účelem nyní rekonstruujeme dům v centru Chrudimi. Ponese jméno Hospic Štěpánkova 89. V domě budeme v nadstandardně vybavených pokojích s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením poskytovat zdravotní péči a sociální služby opět především onkologickým pacientům. Kromě nezbytného komplementu zdravotnického zařízení bude v přízemí polyfunkční společenská místnost a zázemí pro fyzioterapeuta.

Jak to vlastně začalo

V roce 2012 jsme navštívili několik hospiců v jižní Anglii. Každý z nich měl kromě lůžkové části i část ambulantní včetně denního stacionáře. Tato návštěva nás inspirovala k myšlence rozšířit služby, které dosud poskytujeme nemocným v našem hospici. Navíc se stále častěji v hospici setkáváme s problémy nemocných, kteří se u nás zlepšili, mají před sebou ještě kus života a lůžkový hospic jako nemocnice není pro ně ideálním prostředím. Tyto nemocné není kam přeložit (doma už často být nemohou pro závažnost příznaků vyžadujících stálé zdravotní služby a chybějící zázemí rodiny) a ani kvalifikovaná domácí hospicová péče není schopna se o tyto nemocné postarat. Domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou rovněž nejsou pro ně určené, navíc mají dlouhé čekací doby. Stejně „ničí“ jsou i onkologicky nemocní v domácím prostředí, kteří ještě nejsou indikováni pro lůžkový hospic, ale při chybějícím rodinném zázemí nebo pro závažnost příznaků nemoci nemohou zůstat doma. Při promýšlení vize, jak pomoci těmto pacientům, se nám naskytla možnost koupit dům v centru Chrudimi. Využili jsme prostředky z rezervního fondu a v létě 2012 jsme tento dům ve Štěpánkově ulici, č. p. 89 od majitele Ing. Soukupa koupili. Nechali jsme naši vizi zrát, nebylo nám zprvu zcela jasné, jak konkrétně dům využít. Ale cítili jsme, že je to s ohledem na polohu pro náš záměr ideální místo. Dům s podloubím s malou zahradou s vyhlídkou na Chrudim, několik desítek metrů od náměstí, které je skutečným centrem života v Chrudimi, dům, který má svou historii.

Obyvatelnou část domu jsme do r. 2015 pronajímali jako nebytové prostory – kosmetický salón, obchod. Naše představy o využití domu se měnily s přibývajícími zkušenostmi z provozu lůžkového hospice. Zprvu jsme předpokládali vybudovat především denní stacionář s rozsáhlým komplementem pro dospělé i děti s onkologickými onemocněními v pokročilém stadiu, kteří by dojížděli z domova. Rozhodli jsme se však zmapovat skutečné potřeby detailněji a zorganizovali jsme ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích v rámci magisterských a bakalářských prací dotazníkový průzkum potřeb nemocných z naší cílové skupiny. Výsledkem bylo zjištění, že dospělí nemocní nepředpokládají časté využití denního stacionáře. Dávají přednost pobytu doma, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Nemají potřebu se sdružovat (na rozdíl od Anglie…). Stejně průzkum potřeb onkologicky nemocných dětí a jejich rodin ukázal relativně malou potřebu dětského stacionáře, rodiče nemocných dětí dávají přednost pomoci přímo v jejich rodině. Zjistili jsme, že kromě profesionálního mobilního hospice především chybí bydlení s nepřetržitými sociálními a zdravotnímii službami pro nevyléčitelně nemocné a paliativní ambulance s možností výjezdní služby lékaře i sestry. Základní zadání pro stavební projekt rekonstrukce domu bylo na světě.

V přízemí vybudujeme denní stacionář  – předpokládáme však jeho využití především klienty ubytovanými v domě. Jeho součástí bude polyfunkční společenská místnost s posezením na zahradě. V přízemí domu plánujeme kromě stacionáře zázemí pro fyzioterapeuta, a pro lékaře a sestru. Jako zdravotnické zařízení využijeme komplement lůžkového hospice, nejen zdravotnický, ale i kuchyň, prádelnu, prostory pro administrativu, garáž. Dům bude „nabitý funkcí“, stejně jako lůžkový hospic, jen při maximálním využití je však šance nebýt odkázán na dotace, dosáhnout vyrovnaného rozpočtu budoucího provozu z úhrad za ubytování a poskytované služby. V roce 2014 jsme ve výběrovém řízení vybrali projektanta rekonstrukce a nadstavby našeho domu – firmu Atelier 02 z Havlíčkova Brodu. Autoři studie Ing. arch.  Milan Stejskal a Ing. arch. David Ptáček dokázali naplnit naše představy. Studie byla dopracována do fáze projektu ke stavebnímu povolení. Proběhlo mnoho setkání a jednání projektantů s úředníky Městského úřadu v Chrudimi, než jsme získali v březnu 2016 stavební povolení

Přípravné práce a firemní dobrovolníci z Nedconu Bohemia

Přesně sedm let po kolaudaci lůžkového hospice, dne 21. května 2016, se uskutečnila brigáda tří dobrovolníků z hospice a jedenácti zaměstnanců firmy Nedcon Bohemia s.r.o.. Během několika hodin byl dům téměř kompletně vyklizen. Byl to radostný začátek – firma Nedcon nás podporuje i finančně, těší nás především její spontánní zájem o pomoc hospici. Podruhé jsme se sešli ve Štěpánkově ulici s dobrovolníky z Nedconu 18. července. S velkým nasazením v počtu 12 lidí jsme snesli do přízemí všechny půdovky. Opět následoval společný oběd (guláš) pod podloubím, opět dobrá nálada. Další brigáda zaměstnanců Nedconu v domě ve Štěpánkově ulici se uskutečnila 27. srpna. Další dění okolo stacionáře  už zaznamenáváme  v následující kapitole (stavba) – než se stane historií…

Financování

Financování projektu i vlastní rekonstrukce předpokládáme z vlastního rezervního fondu, který jsme vytvořili od zahájení provozu. Předpokládaná celková investice (včetně projektu, inženýrských prací, TDI) je 36 mil. Kč. Přibližně třetinu, tj. 12 mil. Kč, plánujeme uhradit ze sponzorských darů, které jsme několik let směřovali k této investici a které předpokládáme zajistit v době stavby. Máme řadu příznivců. Někteří nás podporují už od doby stavby lůžkového hospice, jiní se přidali po otevření hospice, nově přibývají sponzoři tohoto projektu. Jejich podpora a sounáležitost nám potvrzuje význam i smysluplnost toho, co děláme. Díky nim víme, že ve své snaze pomoci umírajícím a nevyléčitelně nemocným nejsme sami. Díky nim jsme se odhodlali znovu stavět. Architektonickou studii a projekt ke stavebnímu povolení uhradily Elektrárny Opatovice a.s., náš největší sponzor z řad právnických osob. Pardubický kraj přispěl na stavbu částkou 200 000 Kč. Město Chrudim finančně podpořilo projekt částkou 20 000 Kč. Nadace Krása pomoci Taťany Kuchařové přispěla na realizaci našeho projektu velkorysou částkou 500 000 Kč. Jmenovitý seznam dárců je uveden ve výročních zprávách.  Všem příznivcům za všechny naše nemocné děkujeme!

Před zahájením stavby

Po vyklizení domu s pomocí dobrovolníků z Nedconu zahájila firma Lukáše Zahradníka v červnu 2016 dílčí bourací práce, nezbytné k provedení průzkumných sond a ověření stavu budovy ze statického hlediska, abychom získali reálný podklad pro doprojektování stavby. Ze statického hlediska je dům v podstatně horším stavu, než jsme očekávali, a muselo tak dojít ke změnám stávajícího stavebního projektu, zhotoveném projektanty Atelieru 02 z Havlíčkova Brodu, především v oblasti statiky. Podrobnou  realizační dokumentaci, která se stala podkladem výběrového řízení na dodavatele stavby, zhotovila firma Summa spol. s.r.o. z Hradce Králové, vedená  Ing. Petrem Michalíkem. Statiku zpracoval  Ing. František Futtera.

 

Stavba 2017

Začátkem roku proběhlo výběrové řízení – mezi  dvanácti uchazeči jsme vybrali firmu ARCHATT- PAMÁTKY spol. s.r.o. z Třebíče. Plánovaný termín dokončení stavby dle Smlouvy od dílo byl stanoven na 31.7.2018. 3. dubna 2017 převzala firma ARCHATT s.r.o. staveniště a zahájila stavbu. První týdny současně pokračuje stavebně-historický průzkum pod dohledem archeologa PhDr. Jana Musila. Podkopávají a podbetonovávají se základy. Jámy jsou hluboké přes tři metry. Sanuje se historické zdivo, ve dvoře se zakládají nové základy pro přístavbu. Práce probíhají někdy „historickými“ prostředky (lopata, kladivo, kbelík, kladka). Ve stísněném prostoru se ani jinak nedá. Nosné zdi se posilují vnořenými železobetonovými pilíři, jsou zpevňovány klenby. Stavba se vleče. Naději na zlepšení vkládáme do příchodu nového stavby vedoucího pana Kopuletého v listopadu. Jihozápadní křídlo ve dvoře dostává nové patro a poslední den před Vánoci se betonuje jeho strop.

Stavba 2018

V lednu vztyčili tesaři krov nad dvorním křídlem a těšíme se, že s příchodem jara se práce konečně naplno rozběhnou. Opak je pravdou. S prvním teplým dnem stavebníci zmizeli. Spolupráce s firmou Archatt  patří k nejtemnější zkušenosti, jakou jsme na naší hospicové cestě od roku 2002 zažili. Ale stále věříme, že každá noc jednou skončí. Sháníme nového dodavatele. Půl roku stavba stojí. Jako světlo v tunelu bylo pro nás v tomto mezidobí získání pozemku nad hradbami  souvisejícího s objektem, který bude sloužit nemocným jako zahrada. Povzbuzeni tímto malým zázrakem jdeme dál.

V září 2018 jsme začali znovu stavět. Novým generálním dodavatelem je REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o. (Čáslav). Monolitní konstrukce provádí PRAGIS a.s. Praha. Termín dokončení stavby se posunul na  31.12. 2019. Dokončuje se podbetonování základů, složitě podpíráme krov tak, abychom mohli zpevnit klenby a doplnit  klenebný pás pod dvorní zdí hlavního objektu.

Stavba 2019 - 2020

Novým „překvapením“ jsou pilíře, které nesou podloubí a na nichž stojí celá čelní stěna. Jsou tak chatrné a tak špatně založené, že jen zázrakem drží pohromadě. Musíme je celé „obrnit“ ocelovou konstrukcí, prošroubovat desítkami tyčí, aby se nerozpadly. Poté je obkopáváme do hloubky místy až čtyři metry a podloží zaléváme armovaným betonem. Jen armovacího drátu na tuto akci padl celý jeden kilometr. Stejně chatrná je i průčelní zeď, do které musíme vnořit půl metru vysokou traverzu a sanovat její rozpadající se zdivo. Statik Ing Futera pro její osazení navrhuje komplikované ocelové podpůrné konstrukce.

Za celou stavbu včetně příprav odpovídá a stavbu koordinuje pan Robert Mládek. Kontrolní dny jsou každý týden a vše se doprojektovává „na míru“ za pochodu, jinak to ani nejde. Ing Futera je v této fázi stavby zcela nepostradatelný. Průběžně v mezičasech  probíhají standardní stavební práce na dvorním křídle, jsou osazována okna, parapety. Koncem července má tato část domu z poloviny i venkovní omítku.

Firma Pragis naštěstí už před zahájením vlastních prací 20. června  postavila jeřáb. 17. července nastoupili její stavebníci, tesaři a železáři na stavbu, sundali během jediného dne střechu, která do té doby musela být ze statických důvodů zachována. Ve dvoře se v těchto dnech  intenzivně buduje – na konci měsíce zde přibude konstrukce přístavby, která objekt významně rozšíří. Současně je možné zahájit přípravy k náročnému hloubení pro výtahovou šachtu. Ještě naposled se vrátíme pod zem…

Spolehlivými dobrovolníky jsou nadále přátelé z Nedconu a chrudimáci pan Denk a pan Špáta.. Přicházejí i o dovolené a  20.července nejen s pilou, sekerou a hráběmi, ale i se sbíječkou. Společně uklízíme a čistíme zahradu a odvážíme nepořádek. Sklízíme špendlíky z jediného stromu v zahradě.

V srpnu 2019 se však objevily v jednom z chrudimských médií články dehonestující náš hospic v souvislosti s rekonstrukcí. Byly zneužity i informace z tohoto webu. Dlouho jsme se z toho vzpamatovávali a v Aktualitách i na tomto místě jsme přestali o stavbě podrobně informovat. Stavba naštěstí pokračuje dál, tentokrát už rychlejším tempem. Termín dokončeni byl posunut na 30.června 2020. Na konci roku 2019 byl Hospic Štěpánkova 89 pod střechou. Předpokládáme, že nejpozději v létě 2020 bude stavba dokončena. V říjnu 2020 plánujeme zahájení provozu.